Dzień Jakości Kształcenia

Uniwersytet dobrych praktyk. Czy mamy dobre pomysły na kształcenie?

Pod tym hasłem odbyła się pierwsza konferencja w ramach Dnia Jakości Kształcenia, zorganizowana przez Radę ds. Jakości Kształcenia przy współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej.

Dzień Jakości Kształcenia jest cyklicznym wydarzeniem odbywającym się na UAM od 2016 r. Konferencja, której gospodarzem co roku jest inny wydział, organizowana jest zwykle w formie dyskusji panelowych oraz sesji plakatowych.

Główną ideą każdej edycji tego wydarzenia jest wymiana dobrych praktyk, opierająca się na dzieleniu się doświadczeniami dydaktycznymi oraz ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi przez poszczególne wydziały UAM.

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele władz uniwersyteckich, a także członkowie gremiów zaangażowanych w doskonalenie jakości kształcenia. Biorą w niej udział nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, doktoranci i studenci.

W wydarzeniu uczestniczą także reprezentanci instytucji zewnętrznych, jak choćby Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks, gość specjalny II Dnia Jakości Kształcenia, współorganizowanego w 2017 r. przez Radę ds. Jakości Kształcenia i Wydział Historyczny.

W historii Dnia Jakości Kształcenia zapisała się również jego trzecia edycja z roku 2018, poświęcona związkom między badaniami naukowymi a jakością kształcenia. Gospodarzem wydarzenia był Wydział Biologii, a temat przewodni wpisywał się w kontekst starań Uniwersytetu o uzyskanie statusu uczelni badawczej.

Do stałych punktów programu konferencji należy rozstrzygnięcie corocznego konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. kształcenia. Prezentacja nagrodzonych projektów stanowi punkt wyjścia dla debat akademickich na temat poprawiania jakości kształcenia na UAM.

Konferencja, poza wymiarem ogólnouczelnianym, ma również swoje odsłony w poszczególnych jednostkach UAM. Inicjatywą wartą wspomnienia jest IV Dzień Jakości Kształcenia pod hasłem Więcej niż studia!, przeprowadzony w 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, czy Dzień Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze z 2020 r., pierwsza edycja tego wydarzenia zorganizowana przez szkołę dziedzinową, odbywająca się jednocześnie po raz pierwszy w formie zdalnej.