Struktura

System doskonalenia jakości kształcenia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

na podstawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 218/2018/2019 Senatu UAM z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w brzmieniu wynikającym z obwieszczenia nr 1/2020 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zmienionym uchwałą nr 440/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. oraz uchwałą nr 55/2020/2021 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2020 r.)