Konkursy projakościowe Prorektora

Konkursy prorektora ds. kształcenia zostały zapoczątkowane w 2013 r. jako działanie stymulujące oddolne inicjatywy w poszczególnych
jednostkach i zwiększające skuteczność realizacji rekomendacji w obszarach, które zostały zdiagnozowane jako wymagające działań doskonalących jakość kształcenia.

W dotychczasowych edycjach poszukiwano rozwiązań mających doskonalić metody kształcenia i oceniania, rozwijać umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich, upowszechniać systemy hospitacji, promować rezultaty działań projakościowych, poszerzać pulę zajęć do wyboru, a także zwiększać możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

W wyniku rozstrzygnięć konkursowych wdrożono dotychczas 45 projektów projakościowych. Niektóre wydziały UAM zostały laureatami konkursu co najmniej dwukrotnie. Prezentacja efektów realizacji projektów jest jednym ze stałych punktów programu Dnia Jakości Kształcenia na UAM.

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie udoskonalania metod kształcenia i oceniania

LAUREACI

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie:

 • udoskonalania metod kształcenia i oceniania
 • rozwijania umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • upowszechnienia systemów hospitacji

LAUREACI

 • Wydział Anglistyki, Jak efektywnie oceniać stopień osiągnięcia założonych efektów?
 • Wydział Matematyki i lnformatyki, Elektroniczny system wspomagający przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • Wydział Neofilologii, Upowszechnienie systemu hospitacji

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie:

 • upowszechnienia informacji o wynikach badań jakości kształcenia
 • upowszechnienia informacji o przeprowadzonych działaniach na rzecz doskonalenia jakości kształcenia

LAUREACI

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Promowanie działań projakościowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Historyczny, Kształcenie w działaniu
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Promowanie działań projakościowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Konkurs na najlepsze projekty służące wdrożeniu studentów do badań naukowych

LAUREACI

 • Wydział Biologii, KRAB. Kierowanie rozwojem aktywności badawczej
 • Wydział Chemii, Wolontariat studencki jako forma poprawy jakości zdobywanych kwalifikacji na Wydziale Chemii
 • Wydział Teologiczny, Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego

Konkurs na najlepsze projekty służące wdrożeniu rozwiązań poszerzających ofertę zajęć do wyboru i poprawiających ich dostępność

LAUREACI

 • Wydział Anglistyki, Zaprojektuj program studiów swoich marzeń
 • Wydział Biologii, BiOptiMod. Optymalizacja Systemu Wyboru Modułów na Wydziale Biologii
 • Wydział Teologii, Świadomie wybierać ‒ odpowiedzialnie oferować

Konkurs na najlepsze projekty służące zwiększaniu możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów

LAUREACI

 • Studium Językowe UAM, Nauka języków obcych w międzynarodowym środowisku
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog na rynku pracy w środowisku międzykulturowym
 • Wydział Anglistyki, Edukator(ka) freelancer(ka)
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Antropolog – ekspert wolontariatu. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacji kontaktu międzykulturowego
 • Wydział Biologii, WSPARCIE I LOKOWANIE KOMPETENCJI
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Intensywne szkolenie dla studentów z obsługi programu SDL Trados Studio
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Ukazanie roli wolontariatu w kształceniu akademickim
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, WESPÓŁ W ZESPÓŁ
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie w zakresie posługiwania się współczesnym językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Wydział Filozoficzny, Produkcja i promocja podcastów popularnonaukowych
 • Wydział Historii, Szkolenie i zajęcia warsztatowe w zakresie projektów i tworzenia podcastu
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Laboratorium Innowacji Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Studencka Agencja Marketingowa
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwój kompetencji informatycznych, w tym wyszukiwania informacji, oraz zadania praktyczne w formie projektowej, których celem jest opracowanie przez dany zespół studentów propozycji rozwiązania problemu postawionego w studium przypadku, zaprezentowanie go podczas spotkania z pracodawcą, poddanie go pod dyskusję i analizę
 • Wydział Neofilologii, Od samoregulacji w uczeniu się języka do tutoringu językowego – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich
 • Wydział Neofilologii, Kurs e-learningowy: Język hiszpański w biznesie
 • Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej

 

Konkurs na najlepsze projekty służące zwiększaniu możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów

LAUREACI

 • Studium Języków Obcych UAM, Wirtualna Wymiana
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog w świecie kompetencji społecznych, czyli jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy (i nie tylko)
 • Szkoła Nauk Społecznych, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Organizacja festiwali
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Projektowanie graficzne: postery, znaki graficzne, branding
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Projektowanie stron internetowych
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych
 • Wydział Chemii, Seminarium z udziałem przedstawicieli przemysłu kosmetycznego oraz szkolenie prowadzone przez certyfikowanego safety assesora
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauczyciel wobec aktualnych problemów dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Wsparcie w rozwoju profesjonalnych kompetencji studentów specjalności nauczycielskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy kwalifikacyjnej – tzw. rozmowy o pracę, przez ukazanie znaczenia umiejętności miękkich w życiu zawodowym
 • Wydział Historii, Historia. Włączamy!
 • Wydział Historii, Zdalny kurs z podstaw edytorstwa praktycznego
 • Wydział Matematyki i Informatyki, Projektowanie innowacji i rozwoju biznesu
 • Wydział Neofilologii, Budowanie marki indywidualnej przez osoby z wykształceniem lingwistycznym – motywowanie przez działanie. Wsparcie konkurencyjności absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich
 • Wydział Neofilologii, Rozwój (interkulturowych) kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych studentów studiów filologicznych. Przygotowanie do pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i międzynarodowym
 • Wydział Nauk o Sztuce, Rozwój umiejętności praktycznych związanych z rynkiem sztuki, kolekcjonerstwem i koneserstwem oraz zwiększenie orientacji w strukturze instytucji tworzących te obszary
 • Wydział Nauk o Sztuce, Udostępnianie sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnościami wzroku – zdobywanie kompetencji zawodowych przez studentów historii sztuki
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Akademia kompetencji przyszłości. Wejdź do gry
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Kompetencje kulturowe psychologów
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Szkolenie z posługiwania się testami diagnostycznymi służącymi do diagnozy w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Wydział Teologiczny, Warsztaty – myślenie projektowe pt. „Potrafię Ci/Wam pomóc” i trening interpersonalny

Konkurs na najlepsze projekty służące zwiększaniu możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów

LAUREACI

 • Collegium Polonicum w Słubicach, Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Projektowanie stron internetowych
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych
 • Nadnotecki Instytut UAM w Pile, Inżynierze – be creative! Rozwój kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i zawodowych, w tym umiejętności grupowego rozwiązywania problemów, wśród studentów inżynierskiego kierunku informatycznego w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile
 • Studium Języków Obcych UAM, Internationalisation at home through virtual exchange experience
 • Studium Języków Obcych UAM, Wykorzystanie umiejętności językowych i miękkich przy wejściu na rynek pracy
 • Szkoła Nauk Humanistycznych, Czy warto studiować niewygodnie? Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich inspirowany dydaktyką biograficzną
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog w poszukiwaniu miejsca pracy. Projekt Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
 • Szkoła Nauk Przyrodniczych, Razem znaczy więcej – praca zespołowa kluczem do sukcesu
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Projektowanie stron internetowych
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Warsztaty nowoczesnego fundraisingu. Od pomysłu do projektu finansowanego z samorządowych środków publicznych
 • Wydział Archeologii, Archeologia Jutra
 • Wydział Biologii, Nauczyciel wobec aktualnych problemów dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Wsparcie w rozwoju profesjonalnych kompetencji studentów Wydziału Biologii (kierunek: nauczanie biologii i przyrody)
 • Wydział Chemii, Jak studiować z klasą, czyli studencki savoir-vivre
 • Wydział Filozoficzny, Rozpoznawanie produktów mentalności spiskowej 
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Szkolenie z systemu Audytor LAB
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Widzieć-słyszeć-mówić. Spotkania z ludźmi polskiego kina
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zamówienie na mówienie – warsztaty
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Nauka przez praktykę – włączanie studentów w prace na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • Wydział Historii, Budowanie marki indywidualnej Studentek i Studentów Wydziału Historii – wzmocnienie i rozwój umiejętności miękkich
 • Wydział Matematyki i Informatyki, Empatyczna komunikacja – minimediacje w szkole
 • Wydział Neofilologii, Kurs z doskonalenia języka hiszpańskiego pisanego w środowisku pracy
 • Wydział Neofilologii, Rozwój pięciu kompetencji miękkich najtrudniejszych do pozyskania według pracodawców w grupie osób kończących kierunki lingwistyczne
 • Wydział Neofilologii, Wyraź się cyfrowo: warsztaty ekspresji cyfrowej
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Absolwent XXI wieku. Warsztaty analizy danych i kształtowania relacji interpersonalnych
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Akademia kompetencji przyszłości – rozwój poprzez gry
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Dziennikarz XXI wieku. Warsztaty dziennikarstwa online dla członków redakcji wydziałowych mediów studenckich
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Event charytatywny – i Ty możesz być organizatorem
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Edukacja Jutra – Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wyzwania oraz możliwości wsparcia
 • Wydział Prawa i Administracji, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Kompetencje kulturowe psychologów
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Psycholog w szkole – ekspert od dobrych relacji. Wsparcie studentów psychologii przygotowujących się do uzyskania kwalifikacji zawodowych nauczyciela psychologa
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Metodyka pracy z klientem w/po izolacji penitencjarnej
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wydział Teologiczny, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów społecznych poprzez negocjacje i mediacje