1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 czerwca 2022 r.

Podsumowanie V Dni Jakości Kształcenia

6–7 czerwca 2022 r. pod hasłem Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja kształcenia na UAM (program) odbyły się Dni Jakości Kształcenia. To już piąta edycja cyklicznej konferencji dydaktycznej, organizowanej z inicjatywy Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Indywidualizacja kształcenia na UAM

Za inspirację do podjęcia tematu indywidualizacji kształcenia posłużyły wyniki ankiety przeprowadzonej w 2021 r. przez Parlament Studentów RP, badającej możliwości indywidualizacji programów studiów na polskich uczelniach.

Wystąpienia i dyskusje odbywające się podczas sześciu sesji tematycznych (w tym jednej posterowej) poruszały to zagadnienie w szerokim zakresie. Otrzymaliśmy pełen ogląd korzyści i problemów wynikających z realizacji takich form indywidualizacji, jak m.in. wybór specjalności, kształcenie nauczycieli, kształcenie w językach obcych, studia interdyscyplinarne, studia w środowisku międzykulturowym czy dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej.

Perspektywa zewnętrzna

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali także goście spoza UAM reprezentujący trzy różne perspektywy. Prof. Violetta Wróblewska przedstawiła zjawisko indywidualizacji w kontekście realiów zapewniania jakości kształcenia oraz kryteriów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzieląc się doświadczeniami z pełnienia funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zarazem ekspertki PKA.

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej prof. Dorota Piotrowska podała przykłady ścieżek w sposób elastyczny prowadzących do uzyskania kwalifikacji pełnych i tzw. mikrokwalifikacji, zdobywanych podczas krótkich doświadczeń edukacyjnych.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz Grochowski zapoznał uczestników konferencji z wnioskami oraz rekomendacjami sformułowanymi na podstawie wyników zeszłorocznego badania Parlamentu Studentów RP.

Indywidualizacja kształcenia przez tutoring i projekty naukowe

Dwudniowa konferencja stała się forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z możliwościami indywidualizacji kształcenia. Najczęściej przywoływaną formą indywidualizacji był tutoring, aktywność ciesząca się dużym powodzeniem zarówno wśród korzystających z niej studentów, jak i dydaktyków pełniących funkcje tutorów. W programie konferencji znalazły się także prezentacje zwycięskich projektów z ubiegłorocznej edycji Konkursu Projakościowego Prorektora ds. studenckich i kształcenia, których realizacja również okazała się doświadczeniem ważnym naukowo i kompetencyjnie dla studentów i nauczycieli.

Potrzeby studentów a świadomość istnienia różnych ścieżek studiowania

Kluczowe dla projektowania programów studiów – jak podkreśliła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik w podsumowaniu V Dni Jakości Kształcenia – jest rozpoznanie potrzeb studentów, nie mniej ważne jest jednak budowanie powszechnej świadomości istnienia wyboru indywidualnych ścieżek studiowania.


Konferencja Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja procesu kształcenia współorganizowana była przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Matematyki i Informatyki. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował Pełnomocnik ds. zarządzania jakością kształcenia prof. Rafał Mól.

Materiały pokonferencyjne dostępne są dla zalogowanych użytkowników w katalogu dobrych praktyk na stronie Biura Jakości Kształcenia w intranecie UAM.