IV Dzień Jakości Kształcenia

W ramach IV Dnia Jakości Kształcenia zorganizowane zostały dwie ogólnouniwersyteckie konferencje, których motywem przewodnim było kształcenie na odległość.

Jako pierwsza odbyła się 15 czerwca 2021 r. konferencja Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii, zorganizowana przez Pełnomocnika Rektora UAM ds. jakości kształcenia prof. Rafała Móla przy współpracy z przedstawicielami wszystkich szkół dziedzinowych.

Celem tego wydarzenia było omówienie zjawiska kształcenia zdalnego wieloaspektowo i z możliwie najszerszej perspektywy. Za punkt wyjścia przyjęto kwestię doboru i wykorzystania nowych narzędzi, edukacyjnych i informatycznych, oraz regulacji prawnych dotyczących rozwiązań informatycznych stosowanych w nauczaniu na odległość.

Kształcenie zdalne – spotkanie różnych perspektyw

Społeczny wymiar kształcenia zdalnego, jego oddziaływanie na życie codzienne studentów i nauczycieli akademickich oraz wpływ na sytuację studentów z niepełnosprawnościami to tylko niektóre z tematów kolejnych wystąpień i dyskusji, tworzących obraz stopniowej adaptacji do zmienionych wskutek pandemii warunków studiowania.

Zajęcia na uczelni ponownie czy na nowo?

W odpowiedzi na przywoływane podczas konferencji pytanie, czy po pandemii zajęcia na uczelni będą prowadzone ponownie, czy na nowo, zasadnie wybrzmiała konstatacja, że zajęcia będą ponownie stacjonarne, ale jednocześnie realizowane na nowo dzięki zdobytemu w ostatnim roku doświadczeniu.

Dobre praktyki kształcenia na odległość

9 lipca 2021 r. miała miejsce druga konferencja w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia ‒ Dobre praktyki kształcenia na odległość. Inicjatorami tego wydarzenia byli członkowie Rady ds. organizacji kształcenia na odległość z prof. Jackiem Marciniakiem, Pełnomocnikiem Rektora UAM ds. kształcenia na odległość, w roli przewodniczącego konferencji.

Nowe technologie a relacje ze studentami

Półtora roku doświadczeń związanych z prowadzeniem w trakcie pandemii zajęć online umożliwiło weryfikację narzędzi oraz metod wykorzystywanych w zdalnym kształceniu w ramach różnych dyscyplin naukowych. Wymiana dobrych praktyk w zastosowaniu nowych technologii i innowacyjnych materiałów dydaktycznych okazała się również przyczynkiem do dyskusji nad wagą i sposobem podtrzymania dobrych relacji ze studentami, które, mimo że zapośredniczone w nowych technologiach, są podstawą kontaktu w zdalnym kształceniu.

Nowa jakość kształcenia

IV Dzień Jakości Kształcenia stał się w swoich dwóch odsłonach okazją do całościowego spojrzenia na zdalne kształcenie na wszystkich jego poziomach i z wielu różnych perspektyw. Pomimo trudności wynikających z ograniczeń kształcenia na odległość rola powstałych podczas pandemii dobrej jakości metod i materiałów dydaktycznych oraz możliwość studiowania poza murami uczelni mają wartość nie do przecenienia w dalszym planowaniu organizacji kształcenia.