O badaniu

Krótko o historii badania

W roku akademickim 2009/2010 przeprowadzono na UAM pierwsze badanie jakości kształcenia wśród studentów studiów stacjonarnych. Dało ono początek corocznej ankiecie, odbywającej się na naszej uczelni nieprzerwanie od jedenastu lat.

W kolejnej edycji badania ankiety skierowano również do studentów studiów niestacjonarnych, doktorantów oraz nauczycieli akademickich. W ten sposób ukonstytuowały się cztery grupy respondentów, które, przynajmniej częściowo, pytane są o podobne kwestie w zakresie jakości kształcenia. Otrzymany w ten sposób obraz przebiegu procesu dydaktycznego – dzięki uwzględnieniu różnych perspektyw poszczególnych grup społeczności akademickiej – jest pełniejszy.

Nadzór nad badaniem w latach 2009‒2019 sprawowała Rada ds. Jakości Kształcenia. Obecnie zajmuje się tym Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia.

Cel ankiety ogólnouniwersyteckiej

Badanie służy zebraniu opinii społeczności akademickiej – uczestników procesu dydaktycznego – na temat mocnych i słabych stron kształcenia w skali całego Uniwersytetu oraz poszczególnych wydziałów.

Oczywiście, biorąc pod uwagę frekwencję na poziomie od 15 do 30%, a także ogólny charakter pytań, diagnoza słabych, wymagających działań naprawczych, oraz mocnych, zasługujących na kontynuację, stron realizacji procesu dydaktycznego ma także ogólny wydźwięk i jedynie wskazuje obszary, którym należałoby przyjrzeć się bliżej z perspektywy poszczególnych wydziałów i kierunków studiów.

Jak przebiega ankietowanie

Ogólnouczelniane badanie jakości kształcenia jest całkowicie anonimowe, a udział w nim jest dobrowolny. Przeprowadza się je za pomocą programu Ankieter dostępnego online w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), do którego dostęp mają wyłącznie zidentyfikowani przez system respondenci.

Ankieta ogólnouniwersytecka składa się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania zamknięte podzielone są na kilka kategorii, porządkujących najistotniejsze kwestie związane z dydaktyką odrębnie dla każdej badanej grupy. Wspólna dla wszystkich jest ocena ogólna jakości kształcenia. Studenci dokonują oceny swojego kierunku studiów, doktoranci – przebiegu studiów doktoranckich, a nauczyciele akademiccy – dydaktyki na swoim wydziale. Skala ocen mieści się w przedziale od 2 (niedostateczna) do 5 (bardzo dobra).

Skuteczność badania

Ocena ogólna jakości kształcenia daje obraz procesu dydaktycznego w szerszym wymiarze. Z kolei odpowiedzi na pytania otwarte, w których osoby ankietowane proszone są o uzasadnienie oceny pewnych wybranych elementów składających się na jakość kształcenia, pozwalają sproblematyzować zebrane informacje.

Zmiany w jakości kształcenia w skali uczelni dokonują się stopniowo dzięki współpracy zaangażowanych w ten proces gremiów uniwersyteckich, władz wydziałów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz samych studentów. Dopiero jednak perspektywa wydziałowa pozwala właściwie interpretować wyniki i wdrażać ewentualne działania naprawcze.

Wyniki

Wyniki badania jakości kształcenia, po opracowaniu i przekazaniu ich władzom uniwersyteckim i wydziałowym, co roku są publikowane na stronie internetowej jakości kształcenia UAM. Prezentujemy je w formie raportów sporządzonych osobno dla każdej grupy respondentów oraz w postaci porównawczego zestawienia wyników ankiet z poprzednich lat.