Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Jakość kształcenia UAM

Biuro Jakości Kształcenia UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jakość kształcenia UAM.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • w niektórych artykułach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej
 • niektóre materiały graficzne (obrazy, zdjęcia) nie mają opisu alternatywnego
 • film Doświadczenia z pierwszego roku wdrożenia metody problemowej PBL na UAM nie ma napisów – są w trakcie powstawania
 • niektóre treści nie są dostępne po zmianie kontrastu – dokładamy starań, aby usunąć tę usterkę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: .
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Seniów.
 • e-mail: jseniow[at]amu.edu.pl
 • telefon: +48 61 829 24 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prorektor ds. studenckich i kształcenia
 • adres: ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
 • e-mail: prostudent[at]amu.edu.pl
 • telefon: +48 61 829 43 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Heliodori Święcicki

Adres: ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Anna Kołodziejczak, e-mail: annan[at]amu.edu.pl, tel.: +48 61 829 12 34

Opis: Ok. 30 m od wejścia do obiektu od strony ul. Grunwaldzkiej znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku:

 • Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody z poręczami oraz drzwi otwierane automatycznie (dostępne z poziomu 0 znajdującego się obok głównego wejścia).
 • Drugie wejście do budynku znajduje się od strony podwórza, na którym dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, umiejscowione ok. 20 m od automatycznie otwieranych drzwi prowadzących do windy.

Wewnątrz budynku znajduje się:

 • 8 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na piętrach od  -1 do 2
 • windy z komunikatem głosowym i z alfabetem Braille’a, które obsługują wszystkie poziomy i części budynku
 • podnośnik pionowy ułatwiający samodzielne przemieszczanie się z poziomu -1 do poziomu szatni i barku studenckiego.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane w salach 024a i 024b oraz w auli pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Budynek nie ma swojej strony internetowej. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel.: +48 61 829 12 30.