1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 stycznia 2021 r.

Pozytywne oceny oraz wyróżnienie dla kierunków prowadzonych na UAM

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla kierunków prowadzonych na UAM, które poddały się kontroli w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Psychologia, socjologia i praca socjalna

Kierunki te uzyskały pozytywną ocenę programową Prezydium PKA. Spełniają wszystkie kryteria niezbędne do prowadzenia studiów w dyscyplinach, do których zostały przyporządkowane, umożliwiając studentom zdobycie wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych oraz przygotowując do prowadzenia działalności badawczej.

Umiędzynarodowienie

Ze szczególnym uznaniem komisji wizytujących spotkał się na ocenianych kierunkach stopień internacjonalizacji procesu kształcenia, która w praktyce przekłada się m.in. na bogatą ofertę wymiany międzynarodowej, elastyczne rozwiązania w organizacji kursów językowych czy otwarty dostęp dla studentów do wykładów gościnnych zagranicznych naukowców.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wysoko oceniona została także współpraca z instytucjami i organizacjami partnerskimi wydziałów, znajdująca odzwierciedlenie w konstrukcji programów studiów, zwłaszcza w przewidzianych w programach efektach uczenia się, zwiększając tym samym szansę przyszłych absolwentów na łatwiejsze odnalezienie się po studiach na rynku pracy.

Wysoki poziom nauczania

W ocenie programowej akredytowanych kierunków odnotowane zostały znaczące osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich oraz ich doświadczenie w dydaktyce, zapewniające wysoki poziom nauczania. Dostrzeżone zostały również – w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną – różnorodność i dostosowanie metod kształcenia do nauczania zdalnego. Pomoc studentom w uzupełnieniu braków sprzętowych czy identyfikacja i monitorowanie barier odczuwanych przez studentów w kształceniu zdalnym to tylko niektóre z dobrych praktyk stosowanych w czasie epidemii na ocenianych kierunkach.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla etnologii

Osobno należy wspomnieć o etnologii, która w roku akademickim 2019/2020 otrzymała ocenę wyróżniającą, a Prezydium PKA na mocy uchwały z 3 grudnia 2020 r. przyznało temu kierunkowi Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu kierunkowym”.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia otrzymują kierunki studiów, które uzyskały pozytywną ocenę programową PKA na 6 lat i wyróżniają się w opinii zespołu oceniającego dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub regularnymi i udokumentowanymi osiągnięciami studentów i absolwentów.


Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją akredytacyjną zapewniającą zewnętrzny system kontroli jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i kompleksowych oraz wspieranie procesu doskonalenia jakości kształcenia.