1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 listopada 2022 r.

Konkurs projakościowy Prorektora

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o rozpisaniu ósmej edycji konkursu projakościowego prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia, a trzeciej realizowanej w ramach projektu Uniwersytet Jutra II. Celem konkursu jest zwiększenie możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

Ważnym komponentem kształcenia – podlegającym ocenie programowej PKA – jest wsparcie studentów zarówno w rozwoju naukowym, jak i w przygotowaniu do rynku pracy, czemu służyć mają działania na rzecz doskonalenia umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w procesie kształcenia.

Kierunki studiów w różny sposób radzą sobie z realizacją tego zadania, jednakże z perspektywy całej uczelni – jak pokazują wyniki corocznego badania jakości kształcenia prowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne i miękkie są najczęściej wskazywane jako najsłabsza strona kształcenia na naszej uczelni. Z tego powodu chciałabym zachęcić Państwa do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą studentom lepiej się rozwijać w trakcie swoich studiów w zakresie umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

  • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw służących wdrożeniu rozwiązań zwiększających możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.
  • Beneficjentami konkursu są studentki i studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na UAM.
  • Jednostka organizacyjna może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów przygotowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami.
  • W konkursie przewidziano nagrody w łącznej kwocie 100 000 PLN.
  • Projekty dofinansowane są w ramach programu pn. „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr POWR.03.05.00-00-Z303/18.
  • Dokumentacja projektowa musi być przygotowana zgodnie z załączonym regulaminem.
  • Wnioski powinny być przesłane przez prorektorów kierujących szkołami dziedzinowymi (w przypadku wniosków składanych wspólnie przez wydziały wchodzące w skład danej szkoły dziedzinowej) lub dziekanów czy dyrektorów filii (w przypadku wniosków samodzielnych) w formie elektronicznej na adres: jakosc[at]amu.edu.pl do dnia 9 stycznia 2023 r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2023 r.
  • Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do dr Agnieszki Kamisznikow, tel. + 48 61 829 24 23 lub na adres kamisz[at]amu.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Załączniki:
Regulamin konkursu projakościowego
Zał. nr 1 do Regulaminu
Zał. nr 2 do Regulaminu