1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 stycznia 2023 r.

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Celem konkursu jest wyłonienie 10 nauczycielek i nauczycieli akademickich, którzy zaprojektują i wdrożą innowację dydaktyczną dla wskazanego przez siebie przedmiotu.

Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego 2023 r. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy Państwa do udziału!

Data publikacji w serwisie: 1 paźdzernika 2022 r.

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Projekt Doskonałość dydaktyczna uczelni, realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023, ma na celu wdrożenie działań służących kompleksowemu i systemowemu doskonaleniu jakości kształcenia na UAM.

Planowane efekty:

  • doskonalenie kompetencji kadry w zakresie projektowania i weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się
  • doskonalenie kompetencji kadry w zakresie wdrożenia do zajęć metody problemowej (problem-based learning)
  • doskonalenie kompetencji kadry w zakresie wdrożenia do zajęć metody „odwróconej klasy” (flipped-classroom)
  • wsparcie działań służących rozwojowi narzędzi i metod dydaktyki szkoły wyższej
  • doskonalenie systemu oceny jakości procesu dydaktycznego
  • opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych służących dalszej popularyzacji wdrażanych innowacji dydaktycznych
  • rozwój Biura Jakości Kształcenia jako elementu systemu rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  • Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 153 658,30 zł.
  • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 823 811,70 zł.