1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 marca 2022 r.

Doskonalenie jakości procesu dyplomowania – podsumowanie seminarium

17 marca 2022 r. odbyło się seminarium poświęcone procesowi dyplomowania na UAM. Wzięli w nim udział – na zaproszenie Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia Joanny Wójcik – przedstawiciele wszystkich szkół dziedzinowych zaangażowani w doskonalenie tego aspektu kształcenia.

Seminarium zostało zorganizowane w odpowiedzi na sygnalizowaną przez gremia uniwersyteckie potrzebę szerszego omówienia zagadnień prawnych związanych z dyplomowaniem, także w kontekście oceny programowej PKA.

W programie spotkania znalazły się również wystąpienia związane ze specyfiką konkretnych kierunków studiów, poruszające tematy wypracowanych na wydziałach rozwiązań, promujące narzędzia i dobre praktyki ułatwiające pracę na poszczególnych etapach procesu dyplomowania.

Pani Prorektor Joanna Wójcik, dziękując prelegentom i uczestnikom za udział w seminarium, podkreśliła, że doskonalenie jakości procesu dyplomowania jest zespołowym wysiłkiem studentów, pracowników badawczo-dydaktycznych oraz pracowników administracji, ugruntowanym w ciągłości działań systemowych, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Materiały poseminaryjne udostępnione przez prelegentów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Biura Jakości Kształcenia w intranecie UAM w katalogu dobrych praktyk.