Konkursy projakościowe Prorektora

Konkursy prorektora ds. kształcenia zostały zapoczątkowane w 2013 r. jako działanie stymulujące oddolne inicjatywy w poszczególnych
jednostkach i zwiększające skuteczność realizacji rekomendacji w obszarach, które zostały zdiagnozowane jako wymagające działań doskonalących jakość kształcenia.

W dotychczasowych edycjach poszukiwano rozwiązań mających doskonalić metody kształcenia i oceniania, rozwijać umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich, upowszechniać systemy hospitacji, promować rezultaty działań projakościowych, poszerzać pulę zajęć do wyboru, a także zwiększać możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

W efekcie rozstrzygnięć konkursowych wdrożono piętnaście projektów projakościowych. Niektóre wydziały UAM zostały laureatami konkursu co najmniej dwukrotnie. Prezentacja efektów projektów jest jednym ze stałych punktów programu Dnia Jakości Kształcenia na UAM.

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie udoskonalania metod kształcenia i oceniania

LAUREACI

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie:

 • udoskonalania metod kształcenia i oceniania
 • rozwijania umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • upowszechnienia systemów hospitacji

LAUREACI

 • Wydział Anglistyki, Jak efektywnie oceniać stopień osiągnięcia założonych efektów?
 • Wydział Matematyki i lnformatyki, Elektroniczny system wspomagający przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • Wydział Neofilologii, Upowszechnienie systemu hospitacji

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie:

 • upowszechnienia informacji o wynikach badań jakości kształcenia
 • upowszechnienia informacji o przeprowadzonych działaniach na rzecz doskonalenia jakości kształcenia

LAUREACI

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Promowanie działań projakościowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Historyczny, Kształcenie w działaniu
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Promowanie działań projakościowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Konkurs na najlepsze projekty służące wdrożeniu studentów do badań naukowych

LAUREACI

 • Wydział Biologii, KRAB. Kierowanie rozwojem aktywności badawczej
 • Wydział Chemii, Wolontariat studencki jako forma poprawy jakości zdobywanych kwalifikacji na Wydziale Chemii
 • Wydział Teologiczny, Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego

Konkurs na najlepsze projekty służące wdrożeniu rozwiązań poszerzających ofertę zajęć do wyboru i poprawiających ich dostępność

LAUREACI

 • Wydział Anglistyki, Zaprojektuj program studiów swoich marzeń
 • Wydział Biologii, BiOptiMod. Optymalizacja Systemu Wyboru Modułów na Wydziale Biologii
 • Wydział Teologii, Świadomie wybierać ‒ odpowiedzialnie oferować

Konkurs na najlepsze projekty służące zwiększaniu możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów

LAUREACI

 • Studium Językowe UAM, Nauka języków obcych w międzynarodowym środowisku
 • Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Filolog na rynku pracy w środowisku międzykulturowym
 • Wydział Anglistyki, Edukator(ka) freelancer(ka)
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Antropolog – ekspert wolontariatu. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacji kontaktu międzykulturowego
 • Wydział Biologii, WSPARCIE I LOKOWANIE KOMPETENCJI
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Intensywne szkolenie dla studentów z obsługi programu SDL Trados Studio
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Ukazanie roli wolontariatu w kształceniu akademickim
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, WESPÓŁ W ZESPÓŁ
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie w zakresie posługiwania się współczesnym językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Wydział Filozoficzny, Produkcja i promocja podcastów popularnonaukowych
 • Wydział Historii, Szkolenie i zajęcia warsztatowe w zakresie projektów i tworzenia podcastu
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Laboratorium Innowacji Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Studencka Agencja Marketingowa
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwój kompetencji informatycznych, w tym wyszukiwania informacji, oraz zadania praktyczne w formie projektowej, których celem jest opracowanie przez dany zespół studentów propozycji rozwiązania problemu postawionego w studium przypadku, zaprezentowanie go podczas spotkania z pracodawcą, poddanie go pod dyskusję i analizę
 • Wydział Neofilologii, Od samoregulacji w uczeniu się języka do tutoringu językowego – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej absolwentów kierunków filologicznych UAM na rynku pracy poprzez rozwój ich umiejętności miękkich
 • Wydział Neofilologii, Kurs e-learningowy: Język hiszpański w biznesie
 • Wydział Prawa i Administracji i Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej