Konkursy projakościowe Prorektora

Konkursy prorektora ds. kształcenia zostały zapoczątkowane w 2013 r. jako działanie stymulujące oddolne inicjatywy w poszczególnych jednostkach mające zwiększyć skuteczność realizacji rekomendacji w obszarach, które zostały zdiagnozowane jako wymagające działań doskonalących jakość kształcenia.

W dotychczasowych edycjach poszukiwano rozwiązań mających doskonalić metody kształcenia i oceniania, rozwijać umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich, upowszechniać systemy hospitacji, promować rezultaty działań projakościowych, poszerzać pulę zajęć do wyboru, a także zwiększać możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

W efekcie rozstrzygnięć konkursowych wdrożono piętnaście projektów projakościowych. Niektóre wydziały UAM zostały laureatami konkursu co najmniej dwukrotnie. Prezentacja efektów projektów jest jednym ze stałych punktów programu Dnia Jakości Kształcenia na UAM.

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie udoskonalania metod kształcenia i oceniania

LAUREACI

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie:

 • udoskonalania metod kształcenia i oceniania
 • rozwijania umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • upowszechnienia systemów hospitacji

LAUREACI

 • Wydział Anglistyki, projekt pt.: Jak efektywnie oceniać stopień osiągnięcia założonych efektów?
 • Wydział Matematyki i lnformatyki, projekt pt.: Elektroniczny system wspomagający przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • Wydział Neofilologii, projekt pt.: Upowszechnienie systemu hospitacji

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie:

 • upowszechnienia informacji o wynikach badań jakości kształcenia
 • upowszechnienia informacji o przeprowadzonych działaniach na rzecz doskonalenia jakości kształcenia

LAUREACI

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt.: Promowanie działań projakościowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Historyczny, projekt pt.: Kształcenie w działaniu
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, projekt pt.: Promowanie działań projakościowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Konkurs na najlepsze projekty służące wdrożeniu studentów do badań naukowych

LAUREACI

 • Wydział Biologii, projekt pt.: KRAB. Kierowanie rozwojem aktywności badawczej
 • Wydział Chemii, projekt pt.: Wolontariat studencki jako forma poprawy jakości zdobywanych kwalifikacji na Wydziale Chemii
 • Wydział Teologiczny, projekt pt.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego

Konkurs na najlepsze projekty służące wdrożeniu rozwiązań poszerzających ofertę zajęć do wyboru i poprawiających ich dostępność

LAUREACI

 • Wydział Anglistyki, projekt pt.: Zaprojektuj program studiów swoich marzeń
 • Wydział Biologii, projekt pt.: BiOptiMod. Optymalizacja Systemu Wyboru Modułów na Wydziale Biologii
 • Wydział Teologii, projekt pt.: Świadomie wybierać ‒ odpowiedzialnie oferować