1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 czerwca 2022 r.

Podsumowanie V Dni Jakości Kształcenia

6–7 czerwca 2022 r. odbyły się na UAM Dni Jakości Kształcenia. To już piąta edycja cyklicznej konferencji dydaktycznej, organizowanej z inicjatywy Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Za inspirację do podjęcia tematu indywidualizacji kształcenia posłużyły wyniki ankiety przeprowadzonej w 2021 r. przez Parlament Studentów RP, badającej możliwości indywidualizacji programów studiów na polskich uczelniach.

Wystąpienia i dyskusje odbywające się podczas sześciu sesji tematycznych (w tym jednej posterowej) poruszały to zagadnienie w szerokim zakresie. Otrzymaliśmy pełen ogląd korzyści i problemów wynikających z realizacji takich form indywidualizacji, jak m.in. wybór specjalności, kształcenie nauczycieli, kształcenie w językach obcych, studia interdyscyplinarne, studia w środowisku międzykulturowym czy dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali także goście spoza UAM reprezentujący trzy różne perspektywy. Prof. Violetta Wróblewska przedstawiła zjawisko indywidualizacji w kontekście realiów zapewniania jakości kształcenia oraz kryteriów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzieląc się doświadczeniami z pełnienia funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zarazem ekspertki PKA. Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej prof. Dorota Piotrowska podała przykłady ścieżek w sposób elastyczny prowadzących do uzyskania kwalifikacji pełnych i tzw. mikrokwalifikacji, zdobywanych podczas krótkich doświadczeń edukacyjnych. Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz Grochowski zapoznał uczestników konferencji z wnioskami oraz rekomendacjami sformułowanymi na podstawie wyników zeszłorocznego badania Parlamentu Studentów RP.

Dwudniowa konferencja stała się forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z możliwościami indywidualizacji kształcenia. Najczęściej przywoływaną formą indywidualizacji był tutoring, aktywność ciesząca się dużym powodzeniem zarówno wśród korzystających z niej studentów, jak i dydaktyków pełniących funkcje tutorów. W programie konferencji znalazły się także prezentacje zwycięskich projektów z ubiegłorocznej edycji Konkursu Projakościowego Prorektora ds. studenckich i kształcenia, których realizacja również okazała się doświadczeniem ważnym naukowo i kompetencyjnie dla studentów i nauczycieli.

Kluczowe dla projektowania programów studiów – jak podkreśliła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik w podsumowaniu V Dni Jakości Kształcenia – jest rozpoznanie potrzeb studentów, nie mniej ważne jest jednak budowanie powszechnej świadomości istnienia wyboru indywidualnych ścieżek studiowania.

Konferencja Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja procesu kształcenia współorganizowana była przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Matematyki i Informatyki. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował Pełnomocnik ds. zarządzania jakością kształcenia prof. Rafał Mól.

Materiały pokonferencyjne dostępne są dla zalogowanych użytkowników w katalogu dobrych praktyk na stronie Biura Jakości Kształcenia w intranecie UAM.